Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Salon101

 1. Algemeen
  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Salon101 en een cliënt waarop Salon101 deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Diensten
  Salon101 zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 3. Afspraken
  Behandelen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch of via de website worden gemaakt.
  De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Salon101 door te geven. De afmelding kan telefonisch of per e-mail geschieden.
  Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Salon101 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen.
  Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Salon101 de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
  Bij verhindering van de afspraak door Salon101, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.
  Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.
 4. Tarieven en betaling
  Salon101 vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de salon. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt.
  De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, contant of per pinbetaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Salon101.
  Salon101 is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.
 5. Personeel in de praktijk
  Indien Salon101 dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk acht, dan heeft zij het recht om zonder overleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers.
 6. Persoonsgegeven en privacy
  De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Salon101. De persoonlijke gegevens worden door Salon101 opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.
 7. Geheimhouding
  Salon101 is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling.
  De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Salon101 verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 8. Aansprakelijkheid
  Salon101 kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Salon101 is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.
 9. Beschadiging en diefstal
  De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van Salon101.
  Diefstal wordt door Salon101 altijd gemeld bij de politie.
 10. Garantie
  Salon101 geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:
  de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd
  de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.
 11. Klachten
  Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Salon101.
  Salon101 dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Salon101 de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Salon101 en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.
 12. Gedrag
  De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Salon101 het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.
 13. Recht
  Op welke overeenkomst tussen Salon101 en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.